Tuesday, April 2, 2013

hajimemashite (perkenalkan)

hajimemashite (perkenalkan)

watashi no namae wa ______ desu(nama saya ____)

_____to yonde kudasai (pangil saja_____)

watashi wa __sei desu(saya ___tahun)

watashi wa _____ni umaremashita(saya lahir di ____)

ima watashi wa _____ni sunde imasu (sekarang saya sedang tinggal di ____)

suki na tabemono wa ____desu (makanan kesukaan saya _____)

suki na nomimono wa ____desu

minasan, douzo yoroshiku onegaishimasu (teman2x, mohon bantuannya)-.Watashi wa Ghina desu.
saya adalah Ghina (bisa juga di gunakan Watashi no Namae wa Ghina desu = Nama Saya adalah Ghina)

-.Anata wa Dare desu ka.
Kamu siapa? (bisa juga Anata no Namae wa dare desuka = Nama Kamu siapa? )

-.Atashi wa Jakarta Ni Sunde Imasu
Saya tinggal di Jakarta.

-.Atashi wa Gakusei desu.
Saya seorang pelajar.

-.Atashi wa Daigakusei desu.
Saya seorang mahasiswa.

-.Atashi wa Indonesia jin desu.
Saya Orang indonesia.

-.Anata wa Nan no jin desu ka
Kamu orang mana?

-.Watashi Tachi wa shimbunkisha desu.
Kami adalah wartawan.

-.Anata wa Sakura san desuka
Apakah anda Nona Sakura? 

-.Hai, Sou desu.
Ya,betul.

-.Yoshida san wa keikan desu.
Tuan Yoshida adalah seorang polisi.* Untuk menggabung kan dua kata Benda atau Kalimat desu yang pertama bisa di ganti dengan De. 
Misal nya:
-Watashi wa Dody desu.
-Watashi wa indonesia jin desu.
 
Bila menggunakan Penghubung de akan menjadi :
-Atashi wa Dody de,Indonesia jin desu.

-Watashi tachi wa sensei de,anata tachi wa seito desu.
Kami adalah guru,kalian adalah murid.


Kosakata;
-Watashi :saya
-Watashi tachi:Kami,Kita
-Anata Tachi :Kalian
-Dare/donata :Siapa
-gakusei/seito:Murid,pelajar
-daigakusei :Mahasiswa
-Jin :Orang
-shimbunkisha :Wartawan
-san :Nona,Tuan,Sdra,sdri,nyonya. (kalau untuk hitungan san berarti 3)
-Keikan :Polisi
-Namae :Nama
-Otoko :Laki Laki
-Ginkouin :Pegawai Bank
-sensei :guru
-sunde imasu :Tinggal,Bermukim
-Hai :Ya
-Iie :Tidak,Bukan
-Nihon :Jepang

Reaksi:

0 komentar:

Post a Comment